ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Tri Dent Kft. (székhely: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 17. 1. em. 3.) (Szolgáltató) által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

II. Fogalom meghatározások:

 1. Szolgáltató: A Tri Dent Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 17. I/3. Cégjegyzékszáma: 01-09-197722, Adószáma: 25065518-2-41, Működési Engedély száma: 2027/2015/1/04.)

A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, mely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

 1. Megrendelő: az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, illetve írásbeli MSZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.
 2. Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés (MSZ):A Szolgáltató rendelőjében kiállított valamennyi olyan jogi nyilatkozat összessége. amely a teljes kezelési folyamatot jelentő szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezése után (úgy mint Kezelési terv, Fogászati anamnéziss lap, Betegjogi tájékoztató, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos továbbfejlesztésére.
  A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha az MSZ aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.
 3. Szolgáltatóval együttműködő orvosok:a Szolgáltatóval bérleti vagy együttműködési jogviszonyban (pl. kezelőszék-bérlet, rendelő helyiség bérlete stb.) álló olyan fogorvosok, akik a saját szakmai felelősségbiztosításukkal állnak helyt a saját praxisukban végzett fogászati tevékenységükért. A Szolgáltatóval együttműködő más orvosok paciensei nem a Szolgáltató páciensei. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatóval együttműködő orvos engedélyeiért.

III. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma:

 1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező MSZ szerinti tartalommal határozzák meg.

Amennyiben az MSZ mást nem tartalmaz, az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált MSZ-ben rögzített feltételek szerint.

 1. A Kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, melyet Megrendelő külön erre irányuló kifejezett nyilatkozat nélkül azzal hagy jóvá, hogy a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik. A Kezelési tervtől Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A kezelési terv változása maga után vonhatja a kikalkulált árajánlat automatikus módosulását.
 2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az MSZ szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

Az MSZ vagy az annak tartalmát képező egyes nyilatkozatok aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, fogszabályzáshoz,  – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában és tartalommal, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

IV. Szavatosság, jótállás

 • Kötelező fogászati kontroll: A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelő pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően, így különösen parodontológiai, szájsebészeti, implantológiai kezeléseket követő utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli.
  A dentoalveoláris műtéteket, különös tekintettel a fogbeültetéseket követően a sebgyógyulás időszakában (8-21 nap) 5-7 naponta kontroll vizsgálat, a teljes körű garancia biztosításához évi három alkalommal professzionális szájhigiéniai kezelés szükséges, melyet Szolgáltató végezhet el, valamint évenkénti röntgen kontroll szükséges. Ennek elmulasztásából eredő kockázatok kizárólag a Megrendelőt terhelik.
 • A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás vagy kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője.
 • A jótállás és a Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott, a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:
 • A kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)
 • Más fogászat igénybevételével jelentkező költségekre,
 • Utazással kapcsolatos utazási, szállás és tartózkodási költségek fedezésére,
 • A fogpótlás elvesztésére,
 • Olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat, extrém erő vagy baleset következtében jönnek létre,
 • Az olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait vagy a Megrendelő helytelen életmódja, rossz szokása (fogcsikorgatás, fogszorítás) eredménye,
 • A szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre
 • amennyiben a Megrendelő az előírt, legalább fél éves kontrollvizsgálaton, ellenőrzésen nem jelent meg,
 • A Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
 • ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;
 • A Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezeléseket nem vette igénybe vagy a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye; vagy nem követi a fogorvos utasításait
 • A Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer fogyasztása következtében kialakuló panaszok esetére
 • A Megrendelő jelentős súlyváltozása esetére
 • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén
 • A fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetére
 • Amennyiben a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést vagy fogtechnikai munkát, vagy ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás, orvoslását nem teszi lehetővé.

V. A szolgáltatás ellenértéke:

 1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelőiben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A kezelések illetve az egyes anyagok díja a Kezelési terv illetve a MSZ szerint fizetendő. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatások értékéért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabásának függvénye, melyről a Megrendelőt legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.
 2. Az MSZ szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a technikai eszközök illetve a közvetített szolgáltatások költségei az MSZ-ben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. Ettől függetlenül az MSZ-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, (pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység) miatt is. A számlázásra a számlázás napján a Szolgáltatóra érvényes és hatályos számviteli és adójogi előírások alkalmazandók.
 3. Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.
 4. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai költség, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az MSZ szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.5. Az MSZ szerint díj- és anyagköltségek az Kezelési terv részeként kerülnek meghatározásra a Megrendelő páciens egyedi kezelési igényeinek függvényében. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató által adott költségtervezet, ajánlat 30 napig érvényes.

Ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására.
Ettől függetlenül is módosulhatnak az MSZ-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig a kezelés során előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység következtében.

 1. Megrendelő az egyes kezelés(ek) vagy a kezelés jellegétől függően egy adott kezelés sorozat végeztével állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését és a számla átvételét igazolja, továbbá tudomásul veszi, hogy a kezeléssel kapcsolatosan utólagos reklamációt nem kezdeményez. Szolgáltató jogosult a számlát, annak mellékletét postai úton megküldeni a Megrendelő részére.

VI. Fizetési feltételek és a kezelés lemondás

 1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.
 2. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megkezdett kezelés az elfogadott kezelési terv birtokában a kezelőorvos hozzájárulása nélkül nem módosítható. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kezelésekre történő bejelentkezés ingyenesen legkésőbb a kezelés időpontját megelőző 2 munkanappal előbb mondható le. Az előre egyeztetett időpont 2 munkanapon belüli lemondása, vagy a lefoglalt időpontban meg nem jelenés vagy 15 percet meghaladó időt késés esetén Szolgáltató (a lefoglalt időpont hosszának megfelelően) 30 percenként 5 000 Ft rendelkezésre állási díjat számít fel. Az implantológiai és parodontológiai műtétek, valamint a fogszabályozási ragasztás rendelkezésre állási díja 1 héten belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén 50.000.- Ft

VII. Adatkezelés, adatvédelem, tájékoztatások

 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
  Egyebekben a külön Adatkezelési és Jogi nyilatkozatban foglaltak irányadóak.
 2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az MSZ-hez mellékelt, általa aláírt Fogászati anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
 3. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőben biztonsági kamera működik, ezért  hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. A felvételkészítés során a Szolgáltató a hatályos képrögzítési és adatvédelmi jogszabályokat betartja.4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.
 4. A Szolgáltató a rendelőben jól látható helyen kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót, azaz a betegjogi képviselő elérhetőségét.
 5. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni a hatályos polgári jog és a speciális szakmai és felelősségbiztosítási szabályok szerint, a kárfelelősségi kizáró nyilatkozatot a jelen Általános szerződési feltételekben és az egyes kezelési terveken kell feltüntetni.

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
  • a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
  • b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
   • I) nem tartja be az orvosi utasításokat;
   • II) más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
   • III) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
   • IV) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.
 2. A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.
 3. Megrendelő az MSZ, a Kezelési terv aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, kifogás emelésére kizárólag a kezelés megkezdését megelőzően (akár a kezelés megtagadásával) van mód. A Megrendelő paciens a kezelés engedélyezésével tudomásul vesz, hogy a felek jogviszonyát a jelen ÁSZF és MSZ képezi, és az annak tartalmát nem vitatja.
 4. Jelen ÁSZF és az MSZ együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.5. Az ÁSZF-ben és az MSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv, valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 5. Jelen ÁSZF-ből eredő esetleges jogviták eldöntésére kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.
 6. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások,  változása esetén következik be.

Hatály: 2018. január 1.-től visszavonásig

Tri Dent  Kft.
mint Szolgáltató képviseletében:
Dr. Tóth György

Tri Dent Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek 2018. január 01-től visszavonásig